چهارمين جلسه تومور بورد بيمارستان سلامت فردا

چهارمين جلسه تومور بورد بيمارستان سلامت فردا روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه با حضور تيم هاي تشخيصي و درماني در سالن كنفرانس برگزار گرديد.گزارش جلسه تومور بورد به شرح زير مي باشد:

♦مورد اول:

آقاي 58 ساله اي با سابقه كنسر ريه از دو سال پيش مي باشد ، بيمار شيمي درماني شده و با شكايت اختلال در تعادل به كلينيك بيمارستان مراجعه نموده است.پس از انجام MRI مشخص مي شود يك تومور در ناحيه Posterior fossa مغز دارد.با توجه به محل توده ، تك متاستاز بودن و همچنين ماهيت كيستيك بودن آن توصيه تومور بورد در گام اول ، انجام جراحي و سپس پرتو درماني مي باشد

♦مورد دوم :

دختر 16 ساله اي با شكايت درد در ناحيه كمر و مشكل بي حسي اندام ها به پزشك مرجعه نموده است .در MRI تشخيصي وجود توده نخاع از ناحيه L1 به پائين گزارش مي شود.بيمار جراحي شده و تومور برداشته مي شود.در گزارش پاتولوژي نوع تومور myxopapillary ependymomaتشخيص داده مي شود. توصيه تومور بورد به انجام راديوتراپي لوكال ناحيه كمري و ساكروم پس از جراحي مي باشد.

 ♦مورد سوم :

 آقاي 80 ساله اي با مشكل حدت بينايي چشم سمت راست به پزشك مراجعه نموده است .در بررسي MRI تشخيصي وجود توده Lymphoproliferative گزارش مي شود. بيمار جراحي مي شود . گزارش پاتولوژي Low grade lymphoma مي باشد. با توجه به جواب پاتولوژي ، شيمي درماني توصيه  نمي شود و تنها انجام راديوتراپي لوكال چشم راست پيشنهاد مي گردد.

♦مورد چهارم :

خانم 40 ساله اي با توده پستان به پزشك مراجعه مي نمايد .با توجه به حجم اوليه توده كه نزديك به 4/5 سانت بوده و هورمون هاي بيمار Triple negative بوده است ، بيمار جهت انجام neoadjuvant ارجاع مي شود . بيمار (NAC) Neoadjuvant chemotherapy مي شود و پس از آن ، جراحي MRM انجام مي شود ، كل پستان برداشته شده و سپس پروتز براي بيمار گذاشته مي شود . با توجه به اينكه بيمار پاسخ كامل باليني گرفته و احتمال عود بر اساس رفرنس هاي معتبر حدود 10 درصد مي باشد تصميم گيري تومور بورد در مورد اين بود كه مزيت و سود انجام راديوتراپي چقدر است . در نهايت مقرر گرديد توضيحات كامل توسط پزشك به بيمار داده شود و بيمار در جريان اين احتمال كم عود بودن بيماري قرار گيرد و بتواند آگاهانه تصميم گيرد.

♦مورد پنجم :

يك خانم 35 ساله با مشكل تشنج با شروع از يك سال گذشته به پزشك مراجعه مي نمايد . در MRI تشخيصي اوليه ادم اطراف ناحيه Frontal و Corpus callosum گزارش مي شود . در MRI جديد همين گزارش تكرار مي شود ولي به دليل نداشتن بيمار به ضايعه enhanced شك به بدخيمي ، پائين مي باشد . توصيه تومور بورد انجام بيوپسي از آن ناحيه ، جهت رسيدن به تشخيص قطعي مي باشد.