دفتر رسيدگی به امور بيماران

دفتر رسیدگی به امور بیماران در طبقه اول واقع شده و مراجعین به صورت حضوری می توانند جهت ارایه شكایات به این دفتر مراجعه نمایند و یا مورد شکایت خود را به صورت مکاتبه ای ثبت نمایند.

همچنین مراجعین می توانند در صندوقی كه جهت رسیدگی به شكایات و پیشنهادات در لابی بیمارستان و همچنین سالن تمامی طبقات تعبیه شده است، متن شكایت خود را در برگه نوشته و در صندوق بیندازند تا در كمیته مربوطه رسیدگی های لازم بعمل آید.

پرونده مورد شكایات بر حسب موضوع به معاونت های ذیربط  ارجاع گردیده و نتیجه بررسی در كمیته شكایات بررسی و اقدامات اصلاحی اتخاذ می گردد. و گاهی نیز بنا به  ایجاب ضرورت كمیسیون های ویژه  پزشكی جهت بررسی شكایات  تشكیل می گردد.

 

تلفن: 49229120-021