راهنمای ترخیص بیماران بستری

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستری از طريق واحد ترخيص انجام می گيرد.
مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه های درمانی به واحد ترخيص مراجعه نمايند:

  • بيماران آزاد (بيمارانی كه بيمه تكميلی ندارند و به صورت آزاد مراجعه می كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهی بستری 
  • بيماران طرف قرارداد با بيمه های تكميلی بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهی بستری و اصل معرفی نامه بيمارستان 

ضمناً تنها مرجع رسمی بيمارستان جهت پاسخگويی به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه های بيمه ها، واحد حسابداری ترخيص می باشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوری به اين واحد مراجعه فرماييد.

همراه داشتن كارت ملی و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامی می باشد (بنا به درخواست برخی از بيمه های تكميلی)

ساعت کار واحد ترخيص:
روزهای عادی:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر
روزهای تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر