افتخارات و گواهی نامه ها

گواهي نامه هموويژلانس

گواهی نامه استقرار یک ساله نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها (هموویژلانس) ویژه مراکز درمانی