اورژانس

تخت های بخش اورژانس دارای مانیتور برای پایش وضعیت قلبی بیمار و همچنین دارای ساكشن و اكسیژن سانترال می باشد، یك اتاق ایزوله عفونی بانضمام یك عدد اتاق پیش ورودی جهت پوشیدن و در آوردن و سایر حفاظت فردی موجود می باشد. اتاق ایزوله كه دارای سیستم مانیتورینگ قلبی بانضمام ساكشن و اكسیژن سانترال می باشد. سرویس بهداشتی مجزا در اتاق موجود است.

اتاق تریاژ در ورودی درب اورژانس واقع شده به صورتیكه پرستار تریاژ به ورود بیماران نظارت دقیق و كامل دارند.

در محل پذیرش اورژانس، منشی بخش مستقر می باشد كه وظیفه پذیرش و ترخیص بیمار اورژانس را به عهده دارند.

اورژانس شامل یك اتاق عمل سرپایی است كه عمل های اورژانس شامل سوچور در آن انجام می گردد.

 اتاق گچ گیری نیز در اورژانس موجود می باشد كه برای انجام آتل گیری، گچ گیری و پانسمان استفاده می گردد.

یك اتاق CPR با دو ورودی مجزا كه یكی از تریاژ و دیگری از تحت نظر و اتاق معاینه دسترسی سریع دارند در بخش اورژانس وجود دارد كه در آن علاوه بر دو عدد مانیتور پایش عملكرد قلبی بیمار، ساكشن و اكسیژن پرتابل، ترالی كد CPR و دستگاه DC شوك وجود دارد.

اتاق معاینه پزشك در بخش اورژانس از اتاق تریاژ، CPR و تحت نظر دسترسی مناسب دارد. در صورت نیاز به سرم تراپی یا تحت نظر گرفتن بیمار از درب قسمت تحت نظر بیمار منتقل به بخش تحت نظر می گردند و مورد مراقبت قرار می گیرد.