برنامه درمانگاه ها

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)خانم/آقاروزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقادوشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاچهارشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر عليرضا پیروز بختآقایکشنبه14-17
جراحی مغز و اعصابدکتر عليرضا پیروز بختآقاسه شنبه10-12
جراحی مغز و اعصابدکترسيد ماني مهدویآقاسه شنبه12-15
جراحی مغز و اعصابدكتر سعيد فرزين نياآقاشنبه17-22
جراحی مغز و اعصابدكتر سعيد فرزين نياآقادوشنبه17-22
جراحی مغز و اعصابدكتر سعيد فرزين نياآقاچهارشنبه17-22
جراحی مغز و اعصابدكتر سيدسينا ابهريآقاپنج شنبه15-18
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانميكشنبه8-12
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانمسه شنبه8-12
زنان و زايماندكتر آتوسا قاسميخانميكشنبه16-19
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقاشنبه18-20
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقاچهارشنبه18-20
داخلي مغز و اعصابدكتر پويا زنديآقايكشنبه16-18
داخلي مغز و اعصابدكتر محمدعلي آراميآقادوشنبه18-20
داخلي مغز و اعصابدكتر فرهاد منطقيآقاسه شنبه10-11
داخلي مغز و اعصابدكتر جعفر مهوريآقاپنج شنبه10-15
اطفالدكتر احمد نقويآقاشنبه12-13
اطفالدكتر احمد نقويآقايكشنبه12-13
اطفالدكتر احمد نقويآقادوشنبه12-13
اطفالدكتر احمد نقويآقاسه شنبه12-13
اطفالدكتر احمد نقويآقاچهارشنبه12-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمشنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمدوشنبه17-19
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمسه شنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمچهارشنبه17-19
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاشنبه12-15
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاچهارشنبه12-15
قلب و عروقدكتر نادر انوشهآقايكشنبه10-12
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانميكشنبه17-20
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانمدوشنبه10-13
غدددكتر افسانه طلائيخانمشنبه10-12
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقايكشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقادوشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاسه شنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاچهارشنبه9-11
عفونيدكتر محمد معينيانآقاشنبه18-20
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقاسه شنبه11-13
روانپزشكدكتر علي فيروزآباديآقادوشنبه11-13
تغذيهدكتر حوريه دانشبديخانمسه شنبه9-11
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقايكشنبه15-20
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقاچهارشنبه15-20
جراح عموميدكتر بهرام كياني نژادآقاشنبه15-17
جراح عموميدكتر كاوه ستودهآقادوشنبه17-20
جراح عموميدكتر محمدسعيد جواديآقاپنج شنبه11-13
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمدوشنبه15-17
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمپنج شنبه10-12
جراح عموميدكتر رامين زيادلوآقايكشنبه14-16
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقايكشنبه17-20
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقاسه شنبه17-20
گوارشدكتر رامك قوامآقاشنبه18-21
گوارشدكتر حسين ضيائيآقادوشنبه16-18
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقاشنبه17-19
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقادوشنبه16-18
ارتوپديدكتر ذبيح اله حسن زادهآقاشنبه15-17
ارتوپديدكتر فرهاد حمزه زادهآقادوشنبه10-12
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمچهارشنبه12-14
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمدوشنبه11-13
ارتوپديدكتر محمدرضا فياضآقاچهارشنبه8-10
ارتوپديدكتر رحمت اله سريآقايكشنبه10-12
ارولوژيدكتر محسن اسلاميآقادوشنبه18-20
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقادوشنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاسه شنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاچهارشنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاپنج شنبه11-13
ارولوژيدكتر فرشاد گورانآقاسه شنبه9-11
ارولوژيدكتر محمد سليمانيآقاپنج شنبه12-14
كلينيك سلامت زناندكتر رنجبرخانميكشنبه10-12
كلينيك سلامت زناندكتر رنجبرخانمدوشنبه10-12
كلينيك سلامت زناندكتر رنجبرخانمسه شنبه10-12
كلينيك سلامت زناندكتر رنجبرخانمچهارشنبه10-12
كلينيك زخمخانم عظيميخانميكشنبه10-13
كلينيك زخمخانم عظيميخانمپنج شنبه10-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانميكشنبه10-12
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمدوشنبه10-12
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمسه شنبه10-12
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمچهارشنبه10-12
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمپنج شنبه10-12
دندانپزشكيدكتر سيد حميد طالبيآقاشنبه15-18
دندانپزشكيدكتر زهره پناهندهآقايكشنبه10-14
كلينيك ژنتيكدكتر فاطمه هادي پورخانمدوشنبه9-11
كلينيك واريسدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاشنبه14-20
كلينيك واريسدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاچهارشنبه14-20
جراح پلاستيكدكتر محمد ثابتآقادوشنبه16-18