اسكوپی

بخش اسکوپی بیمارستان سلامت فردا شامل ۳ اتاق می باشد.

این بخش با جدیدترین تجهیزات لازم و كارد مجرب و امكانات ریكاوری، اتاق ویزیت پزشك، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و ERCP مشغول به فعالیت های زیر می باشد :

 • آندوسكوپی فوقانی تشخیصی
 • آندوسكوپی و peg گذاری
 • آندوسكوپی و استنت گذاری
 • آندوسكوپی و تزریق و كنترل خونریزی
 • آندوسكوپی و دیلاتاسیون آشالازیبابالون
 • آندوسكوپی و بالون TTS برای گشاد كردن تنگی
 • آندوسكوپی و پلیپكتومی پولیپهای معده و مری و دوازده
 • آندوسكوپی و بالون معده جهت درمان چاقی
 • كلونوسكوپی تشخیصی
 • پولیپكتومی پولیپهای كلون
 • برونكوسكپی
 • باند لیگاتور واریسهای مری
 • EMR-ESD ضایعات دستگاه گوارش فوقانی
 • Endo-Clips برای كنترل خونریزی
 • EUS و تخلیه كیست پانكراس