تلفن های داخلی

تلفن گويا 021-49229000
كلينيك 021-49229112
پذیرش بستری 021-49229505
بیمه گری 021-49229595
ترخیص 021-49229595
مدارک پزشکی 021-49229132
تصوبربرداری 021-49229560 021-49229561
آزمایشگاه 021-49229118 021-49229188
اسکوپی 021-49229109
رادیوتراپی 021-46124351 021-40449154
دندانپزشکی 021-49229190
داروخانه 021-49229180
فیزیوتراپی 021-49229155