رسالت، چشم انداز و ارزش ها

بیمارستان سلامت فردا جهت ارائه خدمات نوین تشخیصی، درمانی و مراقبتی با بهره گیری از سرمایه انسانی فرهیخته و کارآمد، حفظ اصول و ارزش های اخلاقی و حرفه ای، کرامت انسانی، کارگروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در چهارچوب حفظ و ارتقای ایمنی بیمار فعالیت می نماید. 

بيانيه دورنما (Our Vision ) :

پيشرو در ارائه خدمات نوين مراقبتی، تشخيص و درمانی در سطح بيمارستان های خصوصی كشور در طي 5 سال

بيانيه ارزشها (Our Value) :

  1. همدلي و مهربانی
  2. بيمارمحوری
  3. كارايی و اثربخشی
  4. تمايز و نوآوری
  5. كار گروهی و همكاری
  6. جلب اعتماد گروههای ذينفع