راهنمای همراه بیماران

همراه گرامی:

1.  حضور همراه بربالین بیمار منوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است .

2. كارت همراه را هر 24 ساعت از پذيرش دريافت نمائيد.

3. كارت همراه هر ساعتي تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود . در صورت انصراف از داشتن همراه قبل از ظهر به پذيرش مراجعه فرمائيد.

4. به منظور حفظ نظم و آرامش در بخش و رعايت حال بيماران ( بجز بيماران بخش هاي ويژه ) جهت هر بيمار تنها يك همراه كافي مي باشد.

5. در هنگام ترخيص بيمار با توجه به ساعت اعلام شده توسط منشي بخش ، در بيمارستان حاضر شده تا از معطلي و ازدحام بي مورد جلوگيري شود.

 

  به منظور رعایت نظم و رفاه حال بیماران ، در طول مدت بستری موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان می باشید .