برنامه درمانگاه ها

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)خانم/آقاروزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاشنبه18-23
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقادوشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاچهارشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر عليرضا پیروز بختآقايكشنبه14-17
جراحی مغز و اعصابدکتر عليرضا پیروز بختآقاسه شنبه10-12
جراحی مغز و اعصابدكتر سعيد فرزين نياآقاشنبه17-19
جراحی مغز و اعصابدكتر سعيد فرزين نياآقادوشنبه17-19
جراحی مغز و اعصابدكتر سيدسينا ابهريآقاپنج شنبه15-18
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانميكشنبه8-12
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانمسه شنبه8-12
زنان و زايماندكتر آتوسا قاسميخانميكشنبه16-19
زنان و زايماندكتر سيده مهديه روحانيخانمشنبه16-18
زنان و زايماندكتر سيده مهديه روحانيخانمدوشنبه11-13
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقاشنبه17-21
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقاچهارشنبه17-21
داخلي مغز و اعصابدكتر پويا زنديآقايكشنبه16-18
داخلي مغز و اعصابدكتر محمدعلي آراميآقادوشنبه18-21
داخلي مغز و اعصابدكتر فرهاد منطقيآقاسه شنبه10-11
داخلي مغز و اعصابدكتر جعفر مهوريآقاپنج شنبه10-15
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمشنبه15-19
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانميكشنبه15-18
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمدوشنبه15-19
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمسه شنبه15-19
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمچهارشنبه15-19
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمپنج شنبه10-14
اطفالدكتر احمد نقويآقاشنبه10-15
اطفالدكتر احمد نقويآقايكشنبه10-15
اطفالدكتر احمد نقويآقادوشنبه10-15
اطفالدكتر احمد نقويآقاسه شنبه10-15
اطفالدكتر احمد نقويآقاچهارشنبه10-15
اطفالدكتر مهرداد صلاحي فردآقايكشنبه 15-17
اطفالدكتر مهرداد صلاحي فردآقاسه شنبه 15-17
قلب و عروقدكتر مهرداد مهاجريآقاشنبه15-17
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمشنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمدوشنبه17-19
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمسه شنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمچهارشنبه17-19
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاشنبه12-15
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاچهارشنبه10-13
قلب و عروقدكتر نادر انوشهآقايكشنبه10-12
قلب و عروقدكتر پريسا ايزدپناهخانم شنبه 17-19
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانميكشنبه17-20
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانمدوشنبه10-13
قلب و عروقدكتر امير دوستيآقاسه شنبه14-16
غدددكتر افسانه طلائيخانمشنبه8-12
غدددكتر افسانه طلائيخانمپنج شنبه16-19
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقايكشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقادوشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاسه شنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاچهارشنبه9-11
عفونيدكتر محمد معينيانآقاشنبه18-20
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقاشنبه10-13
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقايكشنبه10-13
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقادوشنبه10-13
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقاسه شنبه10-13
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقاچهارشنبه10-13
روانپزشكدكتر علي فيروزآباديآقادوشنبه11-13
تغذيهدكتر حوريه دانشبديخانمسه شنبه9-12
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقايكشنبه15-20
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقاچهارشنبه15-20
جراح عموميدكتر بهرام كياني نژادآقاشنبه15-17
جراح عموميدكتر هاشم موذن زادهآقايكشنبه 17-19
جراح عموميدكتر قدرت اله معقولآقاشنبه10-12
جراح عموميدكتر محمدسعيد جواديآقاپنج شنبه11-13
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمدوشنبه15-17
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمپنج شنبه10-12
جراح عموميدكتر محفوض قادريآقادوشنبه17-19
جراح عموميدكتر حميد كرباسيانآقاسه شنبه15-17
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقايكشنبه16-21
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقاسه شنبه16-21
گوارشدكتر رامك قوامآقاشنبه18-21
گوارشدكتر حسين ضيائيآقادوشنبه16-18
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقاشنبه17-19
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقادوشنبه16-18
ارتوپديدكتر ذبيح اله حسن زادهآقاشنبه15-17
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمچهارشنبه10-12
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمدوشنبه11-13
ارتوپديدكتر محمدرضا فياضآقاچهارشنبه8-11
ارتوپديدكتر رحمت اله سريآقايكشنبه10-12
ارتوپديدكتر تيمور فتحيآقايكشنبه14-17
ارتوپديدكتر تيمور فتحيآقاسه شنبه14-17
ارتوپديدكتر ابراهيم طاهريانآقايكشنبه11-13
ارتوپديدكتر محسن رداني پورآقاسه شنبه10-12
ارولوژيدكتر عليرضا رضاييآقاشنبه16-18
ارولوژيدكتر شهرام سيد حسينيآقايكشنبه 14-16
ارولوژيدكتر محسن اسلاميآقادوشنبه18-20
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقادوشنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاسه شنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاچهارشنبه11-13
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاپنج شنبه11-13
ارولوژيدكتر رامين خدامآقا شنبه10-12
ارولوژيدكتر رامين خدامآقاسه شنبه14-16
كلينيك زخمخانم عظيميخانميكشنبه10-13
كلينيك زخمخانم عظيميخانمچهارشنبه10-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمشنبه12-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانميكشنبه12-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمدوشنبه12-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمسه شنبه12-13
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمچهارشنبه12-13
دندانپزشكيدكتر سيد حميد طالبيآقاشنبه15-18
دندانپزشكيدكتر زهره پناهندهآقايكشنبه10-14
مشاوره ژنتيكدكتر فاطمه هادي پورخانمشنبه15-18