برنامه درمانگاه ها

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)خانم/آقاروزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاشنبه18-23
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقادوشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر مسعود شیروانیآقاچهارشنبه16-21
جراحی مغز و اعصابدکتر عليرضا پیروز بختآقایکشنبه15-19
جراحی مغز و اعصابدكتر آل آقاآقاسه شنبه15-17
جراحي ستون فقراتسعيد صفائيآقايكشنبه16-18
جراحي ستون فقراتدكتر سعيد فرزين نياآقادوشنبه19-21
جراحي ستون فقراتدكتر سيدسينا ابهريآقاپنج شنبه16-18
زنان و زايماندكتر آتوسا قاسميخانميكشنبه14-16
زنان و زايماندكتر مهديه روحانيخانمشنبه16-18
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانميكشنبه8-12
زنان و زايماندكتر مهديه روحانيخانمدوشنبه11-14
زنان و زايماندكتر جميله صابريخانمسه شنبه8-12
زنان و زايماندكتر نسترن حاجي مقصوديخانمچهارشنبه16-18
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقاشنبه9-12
داخلي مغز و اعصابدكتر قادر هارونيآقادوشنبه9-12
دكتر قادر هارونيآقاچهارشنبه9-12
داخلي مغز و اعصابدكتر پويا زنديآقايكشنبه16-18
داخلي مغز و اعصابدكتر محمدعلي آراميآقادوشنبه18--21
داخلي مغز و اعصابدكتر فرهاد منطقيآقاسه شنبه10-11
داخلي مغز و اعصابدكتر جعفر مهوريآقاپنج شنبه10-15
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمشنبه15-17
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمدوشنبه15-17
داخلي مغز و اعصابدكتر روشنك تيردادخانمچهارشنبه15-17
اطفالدكتر احمد نقويآقاشنبه12-14
اطفالدكتر احمد نقويآقايكشنبه12-14
اطفالدكتر احمد نقويآقادوشنبه12-14
اطفالدكتر احمد نقويآقاسه شنبه12-14
اطفالدكتر احمد نقويآقاچهارشنبه12-14
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمشنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمدوشنبه16-19
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمسه شنبه11-13
قلب و عروقدكتر فهيمه صبورخانمچهارشنبه16-19
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاشنبه13-15
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقادوشنبه14-16
قلب و عروقدكتر ابراهيم حاجي زادهآقاچهارشنبه10-13
قلب و عروقدكتر نادر انوشهآقايكشنبه10-12
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانميكشنبه14-20
قلب و عروقدكتر مرجان جمشيديخانمدوشنبه9-14
قلب و عروقدكتر امير دوستيآقاسه شنبه16-18
غدددكتر افسانه طلائيخانمشنبه8-12
غدددكتر افسانه طلائيخانمپنج شنبه8-10
غدددكتر جواد حيدريآقادوشنبه8-11
متخصص ICUدكتر سيدمسعود موسوي نسبآقاچهارشنبه14-16
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقايكشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقادوشنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاسه شنبه9-11
داخلي دكتر شاهين شعيبيآقاچهارشنبه9-11
عفونيدكتر محمد معينيانآقاشنبه18-20
عفونيدكتر محسن ابراهيم زادهآقاچهارشنبه13-15
روانپزشكدكتر حسين فيروزآباديآقايكشنبه14-16
روانپزشكدكتر حسين فيروزآباديآقادوشنبه11-13
تغذيهدكتر حوريه دانشبديخانميكشنبه9-11
تغذيهدكتر حوريه دانشبديخانمسه شنبه9-12
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقايكشنبه15-20
جراح عموميدكتر مهدي هاشم نژادآقاچهارشنبه15-18
جراح عموميدكتر بهرام كياني نژادآقادوشنبه15-17
جراح عموميدكتر محمدسعيد جواديآقاپنج شنبه11-13
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمدوشنبه15-17
جراح عموميدكتر مريم حسنيخانمپنج شنبه10-12
جراح عموميدكتر حميد كرباسيانآقاسه شنبه14-16
جراح عموميدكتر مجتبي كاشيآقاسه شنبه10-12
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقايكشنبه17-21
گوارشدكتر سلطانعلي فلاحآقاسه شنبه17-21
گوارشدكتر رامك قوامآقاشنبه18-21
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقاشنبه17-19
گوش و حلق و بينيدكتر احسان شمسآقاسه شنبه12-17
گوش و حلق و بينيدكتر عليرضا جعفريخانمسه شنبه17-19
گوش و حلق و بينيدكتر فرناز هاشميانخانمچهارشنبه17-20
ارتوپديدكتر ذبيح اله حسن زادهآقاشنبه15-17
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمدوشنبه10-14
ارتوپديدكتر شيرين زمانيخانمچهارشنبه10-14
ارتوپديدكتر محمدرضا فياضآقاچهارشنبه9-11
ارتوپديدكتر محمد ابراهيم طاهريانآقايكشنبه11-13
ارتوپديدكتر كوروش فاتح داريانيآقايكشنبه15-17
ارتوپديدكتر عليرضا زارع بيدكيآقايكشنبه18-20
ارتوپديدكتر محسن رداني پورآقاسه شنبه10-12
ارتوپديدكتر مهران فيضي ماسولهآقاسه شنبه17-19
ارولوژيدكتر حميدرضا آرزه گرآقاچهارشنبه15-17
ارولوژيدكتر رامين خدامآقاشنبه10-12
ارولوژيدكتر رامين خدامآقاسه شنبه14-16
ارولوژيدكتر عليرضا رضائيآقاچهارشنبه15-17
كلينيك زخمخانم جواديانخانميكشنبه15-17
كلينيك زخمخانم ولي پورخانمسه شنبه9-11
كلينيك زخمآقاي صنعتآقاپنج شنبه14-16
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمشنبه12-14
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانميكشنبه12-14
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمدوشنبه12-14
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمسه شنبه12-15
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمچهارشنبه12-16
دندانپزشكيدكتر نسيم بروفهخانمپنج شنبه12-17
رماتولوژيدكتر شهرزاد رحمنيخانميكشنبه 9-13
آنكولوژيدكتر غلامعلي سرپرستآقايكشنبه9-12