معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

مديريت پرستاری

 
نوشین جان نثار
نوشین جان نثار

مدير پرستاری

خیرالنسا قربانیان
خیرالنسا قربانیان

سوپروايزر بالينی

ناهید عبدی
ناهید عبدی

سوپروايزر بالينی

کتایون علوی
کتایون علوی

سوپروايزر بالينی

معصومه ریحانی
معصومه ریحانی

سوپروايزر کنترل عفونت

مرجان كريمی
مرجان كريمی

سوپروايزر آموزشی

سمیرا رضایی
سمیرا رضایی

سوپروايزر بالينی