معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

مديريت اداری و پشتيبانی

 
شراره شيروانی
شراره شيروانی

مدير اداری و پشتيبانی

حامد اصلي

مسئول تاسیسات

حسن محمدی
حسن محمدی

ناظر دارويی

سارا ناظريان
سارا ناظريان

مسئول منابع انسانی

رعنا انصاری
رعنا انصاری

مسئول بهداشت محيط

محمدرضا حمیدی
محمدرضا حمیدی

مسئول خدمات

افشين نيكوروش
افشين نيكوروش

مسئول بهداشت حرفه ای

فاطمه راجعيان
فاطمه راجعيان

مسئول تغذیه

فرزانه فراهانی
فرزانه فراهانی

مسئول تجهيزات پزشكی

راضيه همتی
راضيه همتی

مسئول اطلاعات سلامت