معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

مديريت اداری و پشتيبانی

 
شراره شيروانی
شراره شيروانی

مدير اداری و پشتيبانی

محمد فراهانی
محمد فراهانی

مسئول تاسیسات

راضيه همتی
راضيه همتی

مسئول اطلاعات سلامت

سارا ناظريان
سارا ناظريان

مسئول منابع انسانی

حسن محمدی
حسن محمدی

ناظر دارويی

سعيده شكری
سعيده شكری

مسئول مركز تلفن

افشين نيكوروش
افشين نيكوروش

مسئول بهداشت حرفه ای

فرزانه فراهانی
فرزانه فراهانی

مسئول تجهيزات پزشكی

محمدرضا حمیدی
محمدرضا حمیدی

مسئول خدمات

مريم محسني
مريم محسني

مسئول تغذیه

 فاطمه آقايی نژاد
فاطمه آقايی نژاد

مسئول بهداشت محيط