هفته ملي ديابت

به گزارش روابط عمومي بيمارستان سلامت فردا امسال هفته ملي ديابت  به نام " ديابت : شناخت خطرات ، اقدام موثر ، نام گذاري شد. و به منظور ارتقاء آگاهي عمومي در زمينه بيماري ديابت از 20تا 26 آبان ماه به عنوان " هفته ملي ديابت " نام گذاري گرديد.

به همين منظور در هفته ملي ديابت واحد آموزش و ايمني بيمارستان سلامت فردا اقدام به اطلاع رساني ، مشاوره ، انجام تست قند خون رايگان و آموزش در زمينه ديابت به بيماران و پرسنل بيمارستان نمود.