افتتاح بخش براکی تراپی

بخش براکی تراپی بیمارستان با حضور اعضاء هیئت مدیره و پزشکان بیمارستان سلامت فردا افتتاح شد.

این بخش طرف قرارداد با بیش از ۴۰ بیمه تکمیلی منجمله آتیه سازان و بیمه پایه نیروهای مسلح وبیمه های نفت و بانکها می باشد.

سرویس براکی تراپی این مرکز مجهز به دستگاه HDR cobalt source که قابلیت درمان تمامی موارد ذیل را در صورت اندیکاسیون دارد:

1-درمانهای داخل حفره ای سیلندر ، تاندوم و اوئید( برای سرطانهای زنان) و تومورهای نازوفارنکس

2-درمانهای اینترا لومینال برای تومورهای مری ، مجاری صفراوی ،تراشه و برونش

3-درمانهای داخل نسجی برای تومورهای سروگردن ،سارکومها و پستان

4-کاشت لگنی شامل کاشت پارامتر ، تومورهای لگنی و پروستات

5-مولد پوستی برای تومورهای پوستی

 ۰۲۱۴۰۴۴۹۱۵۴ 
۰۲۱۴۹۲۲۹۶۰۴-۵