آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان سلامت فردا ضمن بهره برداری از دستگاه های پيشرفته و تمام اتوماتيك و بكارگيری پرسنل مجرب، آماده خدمت رسانی به همسايگان و هموطنان محترم می باشد :

 • آزمايشات روتين تخصصی و فوق تخصصی
 • آزمايشات چك آپ سلامت
 • آزمايشات پاتولوژی
 • آزمايشات مولكولی
 • آزمايشات ديابت
 • آزمايشات ميكروب شناسی تخصصی
 • آزمايشات تشخيص پزشكی
 • آزمايشات چاقی
 • آزمايشات قلبی- عروقی
 • آزمايشات ايمنی
 • آزمايشات هورمونی
 • آزمايشات كليوی
 • آزمايشات پوكی استخوان
 • آزمايشات روماتولوژی
 • آزمايشات آلرژی
 • آزمايشات PCR
 • آزمايشات غربالگری، ژنتيكی و بارداری
 • آزمايشات مولكولی سرطان