گروه تخصصی آزمایشگاه و پاتولوژی

 

 

دكتر محمود یعقوبی

دکترای علوم آزمایشگاهی

 

دکتر حمید اخیانی

پاتولوژیست

 

دكتر مسعود مشایخ

پاتولوژیست
 

دكتر بهرنگ کاظمی نژاد

پاتولوژیست