بيانيه دورنما (Our Vision ):

پيشرو در ارائه خدمات نوين مراقبتی، تشخيص و درمانی در سطح بيمارستان های خصوصی كشور در طي 5 سال

 

 بيانيه ارزشها (Our Value) :

  1. همدلي و مهربانی                          
  2. بيمارمحوری
  3. كارايی و اثربخشی
  4. تمايز و نوآوری
  5. كار گروهی و همكاری
  6. جلب اعتماد گروههای ذينفع