• همراه گرامی:
  •  حضور همراه بربالین بیمار منوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است .
  • به منظور حفظ نظم و آرامش در بخش و رعایت حال بیماران (بجز بیماران بخشهای ویژه ICU ,CCU)، جهت هر بیمار تنها یک همراه کافی است .
  •  به منظور رفاه حال بیمارانی که در نوبت بستری هستند تقاضا می شود در صورت صدور دستور ترخیص توسط پزشک ، هر چه سریعتر جهت تسویه حساب و ترخیص بیمار خود عمل نموده و اتاق و تخت مربوطه را تخلیه نمایید
  •  در هنگام ترخیص بیمار با توجه به ساعت اعلام شده توسط منشی بخش ، در بیمارستان حاضر شده تا از معطلی و ازدحام بی مورد جلوگیری شود .
  •  در صورت تمایل به ترخیص بیمار خود با رضایت شخصی ، مسئولیت کلیه عواقب احتمالی متوجه خود بیمار و شما همراه گرامی می باشد و بیمارستان هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت .
  •  به منظور رعایت نظم و رفاه حال بیماران ، در طول مدت بستری موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان می باشید .