هیئت مدیره شركت پيشروان سلامت خواه ايرانيان

 

 

دكتر مسعود شيروانی

رياست هیئت مدیره

 

مهندس سيد رضا حسينی

عضو هيئت مديره و مدیر عامل

 

دكتر علی فلاح

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس
 

دكتر محمد هوشياری

عضو هیئت مدیره

 

دكتر بابک حیدری اقدم

عضو هیئت مدیره

 

دكتر علی آرامی

بازرس