وجيهه سادات آذرنياكان

مديريت پرستاری

 

جعفرآبادی افسانه

سوپروايزرآموزشی

 

نجمه سادات ميرشفيعی

سوپروايزر كنترل عفونت

 

زهرا نامداری

سوپروايزر بالينی

 

ليلا مصطفی

سوپروايزر بالينی

 

دلبر احمديان اردلانی

سوپروايزر بالينی