دكتر احمد نقوی

مديريت درمان

 

حسن محمدی

ناظر دارويی

 

فرزانه فراهانی

مسئول تجهيزات پزشكی

 

فاطمه آقايی نژاد

مسئول بهداشت محيط

 

راضيه همتی

مسئول اطلاعات سلامت