دكتر احمد نقوی

مديريت درمان

 

دکتر محمد هوشیاری

رئیس بخش رادیوتراپی

 

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

رئیس آزمایشگاه

 

دکتر علی مهدوی

رئیس بخش تصویربرداری

 

مهندس سید رضا حسینی

رئیس داروخانه

 

دکتر وحید ملکی

رئیس فیزیوتراپی