شراره شيروانی

مديريت امور اداری و پشتيبانی

 

سارا ناظريان

مسئول منابع انسانی

 

افشين نيكوروش

مسئول بهداشت حرفه ای

 

لیلا فرخی

مسئول تغذیه

 

محمد فراهانی

مسئول تاسیسات

 

سعيده شكری

مسئول مركز تلفن

 

محمدرضا حمیدی

مسئول خدمات