شراره شيروانی

مديريت امور اداری و پشتيبانی

 

سارا ناظريان

مسئول منابع انسانی

 

افشين نيكوروش

مسئول بهداشت حرفه ای

 

لیلا فرخی

مسئول تغذیه

 

محمد فراهانی

مسئول تاسیسات

 

حسن محمدی

ناظر دارويی

 

فرزانه فراهانی

مسئول تجهيزات پزشكی

 

فاطمه آقايی نژاد

مسئول بهداشت محيط

 

راضيه همتی

مسئول اطلاعات سلامت

 

سعيده شكری

مسئول مركز تلفن

 

محمدرضا حمیدی

مسئول خدمات