بیمارستان سلامت فردا جهت ارائه خدمات نوین تشخیصی، درمانی و مراقبتی با بهره گیری از سرمایه انسانی فرهیخته و کارآمد، حفظ اصول و ارزش های اخلاقی و حرفه ای، کرامت انسانی، کارگروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در چهارچوب حفظ و ارتقای ایمنی بیمار فعالیت می نماید.