دفتر رسيدگی به شكايات واقع در طبقه همكف و زير نظر معاونت درمان می باشد كه مراجعين به طور حضوری می توانند جهت ارائه شكايات به اين دفتر مراجعه نمايند. البته  شكايات می تواند به صورت حضوری يا مكاتبه ای  نيز صورت گيرد.

همچنين مراجعين می توانند در صندوقی كه جهت رسيدگی به شكايات و پيشنهادات در لابی بيمارستان و همچنین سالن تمامی طبقات تعبيه شده است، متن شكايت خود را در برگه نوشته و در صندوق بيندازند تا در كميته مربوطه رسيدگی های لازم بعمل آيد.

پرونده مورد شكايات بر حسب موضوع به معاونت های ذيربط  ارجاع گرديده و نتيجه بررسی در كميته شكايات بررسی و اقدامات اصلاحي اتخاذ می گردد. و گاهی نيز بنا به  ايجاب ضرورت كميسيون های ويژه  پزشكی جهت بررسی شكايات  تشكيل می گردد.