بخش امید بیمارستان سلامت فردا واقع در طبقه دوم بیمارستان، ضلع شمال شرقی لابی طبقه دوم روبروی بخش آفتاب و در کنار بخش CCU قرار دارد. این بخش شامل 17 تخت بستری است که سیزده تخت آن را بستری بزرگسالان و 4 تخت آن را بستری اطفال تشکیل می دهد. در این بخش بیماران داخلی، جراحی و اطفال بستری می شوند.

بخش امید دارای هفت اتاق بستری می باشد که چهار اتاق آن هر کدام دارای 2 تخت بستری بیمار و یک اتاق آن شامل چهار تخت بستری بزرگسالان و یک اتاق شامل چهار تخت بستری اطفال است. هر تخت دارای امکانات اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی و نرس کال می باشد. این بخش دارای تخت فتوتراپی نوزادان و یک اتاق ایزوله نیز می باشد.

رئیس بخش: دکتر کیان نژاد

سرپرستار: خانم فریبا دوست الهی

شماره داخلی بخش: 220