تخت های بخش اورژانس دارای مانيتور براي پايش وضعيت قلبي بيمار و همچنين داراي ساكشن و اكسيژن سانترال می باشد، يك اتاق ايزوله عفونی بانضمام يك عدد اتاق پيش ورودی جهت پوشيدن و در آوردن و ساير حفاظت فردی موجود می باشد. اتاق ايزوله كه داراي سيستم مانيتورينگ قلبی بانضمام ساكشن و اكسيژن سانترال مي باشد. سرويس بهداشتی مجزا در اتاق موجود است.

اتاق ترياژ در ورودي درب اورژانس واقع شده به صورتيكه پرستار ترياژ به ورود بيماران نظارت دقيق و كامل دارند.

در محل پذيرش اورژانس، منشي بخش مستقر مي باشد كه وظيفه پذيرش و ترخيص بيمار اورژانس را به عهده دارند.

اورژانس شامل يك اتاق عمل سرپايی است كه عمل های اورژانس شامل سوچور در آن انجام می گردد.

 اتاق گچ گيري نيز در اورژانس موجود می باشد كه برای انجام آتل گيری، گچ گيری و پانسمان استفاده می گردد.

يك اتاق CPR با دو ورودی مجزا كه يكی از ترياژ و ديگری از تحت نظر و اتاق معاينه دسترسی سريع دارند در بخش اورژانس وجود دارد كه در آن علاوه بر دو عدد مانيتور پايش عملكرد قلبی بيمار، ساكشن و اكسيژن پرتابل، ترالي كد CPR و دستگاه DC شوك وجود دارد.

 

اتاق معاينه پزشك در بخش اورژانس از اتاق ترياژ، CPR و تحت نظر دسترسی مناسب دارد. در صورت نياز به سرم تراپي يا تحت نظر گرفتن بيمار از درب قسمت تحت نظر بيمار منتقل به بخش تحت نظر می گردند و مورد مراقبت قرار می گيرد.

رئيس بخش: دکتر بهنام داودی

سرپرستار: خانم زهرا حقیقی جو

شماره داخلي بخش: 523- 524