بخش اسکوپی بیمارستان سلامت فردا شامل 3 اتاق می باشد.

این بخش با جديدترين تجهيزات لازم و كارد مجرب و امكانات ريكاوری، اتاق ويزيت پزشك، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و ERCP مشغول به فعاليت های زير می باشد:

آندوسكوپی فوقاني تشخيصی

آندوسكوپی و peg گذاری

آندوسكوپی و استنت گذاری

آندوسكوپی و تزريق و كنترل خونريزی

آندوسكوپی و ديلاتاسيون آشالازيبابالون

آندوسكوپی و بالون TTS براي گشاد كردن تنگی

آندوسكوپی و پليپكتومی پوليپهای معده و مری و دوازده

آندوسكوپی و بالون معده جهت درمان چاقی

كلونوسكوپی تشخيصی

پوليپكتومی پوليپهای كلون

برونكوسكپی

باند ليگاتور واريسهاي مری

EMR-ESD ضايعات دستگاه گوارش فوقانی

Endo-Clips براي كنترل خونريزی

EUS و تخليه كيست پانكراس

 

رئیس بخش: دکتر سلطانعلی فلاح

سرپرستار: خانم نیره پورکیا

شماره داخلی بخش: 109