گروه تخصص جراحی سرطان سینه

دکتر حمید کرباسیان

گروه تخصص جراحی سرطان سینه

دکتر بیتا آکاژ

گروه تخصص جراحی سرطان سینه

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید