متخصص پزشکی قانونی

دکتر محمد علیمحمدی

متخصص پزشکی قانونی

دکتر ساسان صالحی

متخصص پزشکی قانونی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید