متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد علی آرامی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر فرهاد منطقی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر پویا زندی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر جعفر مهوری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر قادر هارونی

متخصص مغز و اعصاب

دكترروشنك تيرداد

متخصص مغز و اعصاب

دكترسيدسهراب هاشمی فشاركی

متخصص مغز و اعصاب

دكترمهران پورسينا

متخصص مغز و اعصاب

دكترنرگس حسينی طباطبايی

متخصص مغز و اعصاب

دكتر مجيد كيهانی

متخصص مغز و اعصاب

دكتر مهدی سلطانی

متخصص مغز و اعصاب

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید