متخصص قلب و عروق

دکتر بابک حیدری اقدم

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشید جعفری

متخصص قلب و عروق

دکتر نادر انوشه

متخصص قلب و عروق

دکتر ابراهیم حاجی زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر مرجان جمشیدی

متخصص قلب و عروق

دکتر فهیمه صبور

متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالرحیم قاسمی

متخصص قلب و عروق

دكتر مونا حميدی

متخصص قلب و عروق

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید