متخصص عفونی

دکتر محسن ابراهیم زاده

متخصص عفونی

دکتر محمد معینیان

متخصص عفونی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید