متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

دکتر محمد هوشیاری

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

دكتر سميرا خالدی

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

دكتر مهرداد مشهدیان

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید