متخصص داخلی

دکتر علی نوروزی

متخصص داخلی

دکتر شاهین شعیبی

متخصص داخلی

دكتر محمد علی محمدزاده

متخصص داخلی

دکتر میترا کاریان

متخصص داخلی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید