متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد سعید جوادی

متخصص جراحی عمومی

دکتر بهرام کیانی نژاد

متخصص جراحی عمومی

دکتر مهدی هاشم نژاد

متخصص جراحی عمومی

دکتر یاسمن شریعتی

متخصص جراحی عمومی

دكترعبدالله زندی

متخصص جراحی عمومی

دكتر عصمت حيدری بافقی

متخصص جراحی عمومی

دكترعبدالعلی رازقيان جهرمی

متخصص جراحی عمومی

دكترميراحسان طاهری

متخصص جراحی عمومی

دكترغلامرضا باقرزاده

متخصص جراحی عمومی

دكتر حميد كرباسيان

متخصص جراحی عمومی

دكتر بيتا آكاژ

متخصص جراحی عمومی

دكتر هاشم موذن زاده

متخصص جراحی عمومی

دكتر قدرت اله معقول

متخصص جراحی عمومی

دكتر نازی معينی

متخصص جراحی عمومی

دكتر مريم حسنی

متخصص جراحی عمومی

دکتر حمید میرزایی

متخصص جراحی عمومی

دکتر حمیرا هوشمند سهی

متخصص جراحی عمومی

دکتر علی اشجعی

متخصص جراحی عمومی

دکتر غلامرضا باقرزاده

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمدرضا مافی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد حرمی

متخصص جراحی عمومی

دكتر امیرحسین کریمی

متخصص جراحی عمومی

دكتر نجمه دباغ

متخصص جراحی عمومی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید