متخصص جراحی ارتوپدی

دكترذبيح اله حسن زاده

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمسعود صابری

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترمحمد علی عنايت الهی

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترعباس بهراد

متخصص جراحی ارتوپدی

دكترحميدرضا دهقانی

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر كاوس وزيری

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر كوروش فاتح داريانی

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محمد جعفر بيگلو

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محسن ردانی پور

متخصص جراحی ارتوپدی

دكتر محمدرضا فياض

متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر حبیب اله خلج هدایتی

متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر علی نعمتی

متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر شیرین زمانی

متخصص جراحی ارتوپدی

درمورد بیمارستان نظر یا پیشنهادی دارید ؟

از طریق صفحه تماس باما نظرات خودرا ارسال نمایید