راهنمای بیماران و همراه بیمار

بخش آموزش بیمارستان در تلاش است تمامی اطلاعات مورد نیاز بیماران را در بخش راهنمای بیمار ارائه نماید.
بخش راهنمای بیماران

خدمات ویژه بیمارستان

آساک
31 شهریور 140000

ثقلثثقل

دسترسی از راه آهن
دسترسی از ترمینال برون شهری
دسترسی از فرودگاه
دسترسی با تاکسی
دسترسی با اتوبوس
دسترسی با مترو