6 پزشک

دكترمرتضی آقاجان پور

دكترمرتضی آقاجان پور

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترعليرضا خفاف

دكترعليرضا خفاف

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترقوام رامك

دكترقوام رامك

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترموسی آسوبار

دكترموسی آسوبار

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكترفرهاد صدر

دكترفرهاد صدر

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر سلطانعلی فلاح

دکتر سلطانعلی فلاح

فوق تخصص گوارش

Areas of Focus:

  • متخصص گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات