تیلت تیبل

افرادی که  به علت امراض حاد شوندۀ مزمن عصبی (دژنراتیو یا تروما) نیازمند به استفاده از صندلى چرخدار شده اند، غالباً در پاهایشان دچار اسپاسم، انقباض، و پوکی استخوان ناشی از عدم استفاده از عضو میشوند. در این شرایط تا حد زیادی سطح عملکرد فرد و روند بهبودی تحت تاثیر قرارمیگیرد.

مرکز فیزیوتراپی بهروزی از تخت هاى شیبدار برای معالجه این بیماران کمک می گیرد. استفاده از تیلت تیبل  “Tilt Table” یا تخت شیبدار بدین منظور است که بیمار را به تدریج به حالت موقعیت ایستاده در آورد. این تخت برای بیماران علیل “Bedridden” و یا نیازمند به استفاده از صندلى چرخدار و هینطور بیمارانی که به علت امراض سیستم عصبی و یا آسیبهای دیگر نمیتوانند وزن خود را تحمل کنند استفاده می شود.

تخت شیبدار بیمار را از حالت سطح افقی خوابیده بتدریج به حالت عمودی و ایستاده در میآورد، و بیمار را با استفاده از تسمه ها در موقعیت کاملاً ایمنی در تمام مدت فیزیوتراپی نگاه میدارد. قوه جاذبه نقش مهمی درعملکرد تیلت تیبل دارد. چراکه جاذبه درعملکرد اندام های داخلی بدن و سیستم های فیزیولوژیکی مهم است. تحقیقات ثابت کرده است که تحمل وزن اندام باعث بهبود در تراکم استخوان و تقویت مفاصل میشود.

با استفاده از این روش، حتى اگر شیب عمودی کامل نباشد، کشش عضلات، و تنفس فیزیولوژیکی و استقامت بیمار به تدریج بهبود می یابد.

تخت های شیبدار با استفاده از یک سطح مخصوص پا “footplate” میتواند به بیمار کمک کند تا وزن خود را بهتر تحمل کند.

تخت شیبدار از این امکان برخورد است که می تواند از حالت تخت مانند افقی اولیه خود بصورت عمودی بالا یا پایین بیاید. بدین وسیله امکان انتقال و آماده کردن بیمار را براى معالجه فراهم میآورد. این تخت قابل کنترل با دست یا پا است که درمانگر میتواند با استفاده از آن شیب زاویه و ارتفاع عمودی تخت را بر حسب معالجه تغییر دهد. سیستم قفل هاى این تخت در هر مرحله از فیزیوتراپی از هر نوع حرکت نا خواسته تخت جلو گیری میکند. بنابراین بیمار درمان مناسب و راحتی را تجربه خواهد کرد.