تخت کشش

کشش ستون فقرات یک روش درمانی است که تسکین می دهد به فشار بر ستون فقرات. می توان آن را به صورت دستی و یا مکانیکی انجام داد. این دوره درمان امتداد و کشش مى دهد به ستون فقرات که باعث میشود فشار دیسک های فشرده رفع شود. این به راست شدن ستون فقرات وباعث بهبود توانایی بدن برای ترمیم خودش مى شود. کشش ستون فقرات برای درمان فتق دیسک ، سیاتیک، بیماری هاى دژنراتیو دیسک، باریکش اعصاب ، و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به کمراستفاده می شود.

بیمار در یک تخت که دارای از ابزار های ویژه ای برای کشش ستون فقرات قرار مى گیرد. سپس فزیوتراپیست یک سری از طناب، تسمه، و قرقره به بدن آن وصل مى کند به منظور کاهش فشار مکانیکی بر ستون فقرات کمر مى باشد.