بخش آفتاب

بخش آفتاب (بخش داخلی- جراحی) واقع در طبقه دوم بيمارستان سلامت فردا شامل هشت اتاق و نوزده تخت می باشد. اتاق های موجود در بخش شامل يك اتاق ايزوله و چهار اتاق دو تخته و دو اتاق چهار تخته می باشد.

همچنين دو اتاق جهت بيماران صرع تجهيز شده است كه داراي دو مانيتور LTM و دو دوربين می باشد.

علاوه بر كيس های داخلی، كيس های جراحی از قبيل تومور مغزی، تومور هيپوفيز و كيست مغزی و همچنين لافيكتومی و ابدومينوپلاستی و ماموپلاستی و ..... بستری و جراحی می شوند.