معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

حوزه مالی

 
مهندس سید رضا حسینی
مهندس سید رضا حسینی

معاون مالی

حمزه نوع پرست
حمزه نوع پرست

مدير مالی

زهرا رزم آهنگ
زهرا رزم آهنگ

مسئول درآمد