معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

حوزه طرح و برنامه

 
سمانه نامیان
سمانه نامیان

مدیر طرح و برنامه