معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

مديريت درمان

 
دكتر احمد نقوی
دكتر احمد نقوی

مديريت درمان

مهندس سید رضا حسینی
مهندس سید رضا حسینی

رئیس داروخانه

دکتر محمد هوشیاری
دکتر محمد هوشیاری

رئیس بخش رادیوتراپی

دکتر وحید ملکی
دکتر وحید ملکی

رئیس فیزیوتراپی

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد
دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

رئیس آزمایشگاه

دکتر علی مهدوی
دکتر علی مهدوی

رئیس بخش تصویربرداری