معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

حوزه درمان

 
دكتر سعید تقی زاده کلیدبری
دكتر سعید تقی زاده کلیدبری

مدير درمان