معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

حوزه ریاست

 
دكتر مسعود شيروانی
دكتر مسعود شيروانی

رياست بيمارستان

فائزه ديلمي

مسئول روابط عمومی و امور بين الملل

اميرحسين شاطری
اميرحسين شاطری

مسئول فناوری اطلاعات

عاطفه كريم زاده
عاطفه كريم زاده

مسئول دپارتمان بيماران بين الملل

حميدرضا صادق نژاد
حميدرضا صادق نژاد

مسئول انتظامات