معرفی مديران و مسئولين بيمارستان

حوزه ریاست

 
دكتر مسعود شيروانی
دكتر مسعود شيروانی

رياست بيمارستان

مهديه شفائی
مهديه شفائی

مسئول روابط عمومی و امور بين الملل

دكتر احمد نقوی
دكتر احمد نقوی

مديريت درمان

عاطفه كريم زاده
عاطفه كريم زاده

مسئول دپارتمان بيماران بين الملل

فرشته پژمان
فرشته پژمان

مدير پرستاری

اميرحسين شاطري
اميرحسين شاطري

مسئول فناوري اطلاعات

شراره شيروانی
شراره شيروانی

مدير اداری و پشتيبانی

حميدرضا صادق نژاد
حميدرضا صادق نژاد

مسئول انتظامات