امکانات و تجهیزات

بیمارستان سلامت فردا علاوه بر دارا بودن دستگاه های رادیولوژی از جمله:

فلوئوروسکوپی

رادیوگرافی

دارای تکنیک های ویژه رادیولوژی تشخیصی از جمله:

سریوگرافی و سینماتوگرافی

ماموگرافی

سي‌تي  اسکن مولتي اسلايس و کاربردهاي آن / تشخيص بيماري در اندام‌هاي متحرک

MRI

رادیوتراپی

و از همه مهمتر دستگاه گامانایف می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

امکانات و تجهیزات