كلينيك هاي فوق تخصصي بيمارستان سلامت فردا شامل:

ارتوپدی

كلينيك درد

كلينيك صرع

شيمي درماني

جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات

اطفال

كلينيك پستان

عفونی

نورولوژی

زنان و زایمان

گوش و حلق و بینی

داخلي و گوارش

قلب و عروق

كلينيك مشاوره بيهوشي

یونیت‌های دندانپزشکی

کلینیک تغذیه

 

مراجعين محترم جهت رزرو نوبت اينترنتي هريك از كلينيك هاي فوق مي توانند از لينك استفاده نمايند: