بیمارستان سلامت فردا با بهره گیری از سرمایه انسانی فرهیخته و کارآمد و به من ور ارائه خدمات مراقبتی، درمانی وتشخیصی و با استقرار نظام اعتبار بخشی ملی و بین المللی و با حفظ اصول وارزشهای اخلاقی و حرفه ای، کرامت انسانی، کار گروهی و با رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، با بهره گیری از روشهای نوین درمانی و مدیریتی و مسئولیت پذیری اجتماعی بهبیماران فعالیت می نماید.