بیمارستان سلامت فردا با بهره گیری از سرمایه انسانی فرهیخته و کارآمد و ارائه خدمات مراقبتی، درمانی و تشخیصی و با استقرار نظام اعتباربخشی ملی و بین المللی و با حفظ اصول و ارزش های اخلاقی و حرفه ای، کرامت انسانی، کار گروهی و با رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، با بهره گیری از روش های نوین درمانی و مدیریتی و مسئولیت پذیری اجتماعی به بیماران فعالیت می کند.